Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Prijímanie študentov pre školský rok 2019/2020 – denné štúdium

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať

Ján Amos Komenský

Motto nášho školského vzdelávacieho programu vystihuje potrebu moderného členského európskeho štátu vychovávať vzdelaných mladých ľudí, ktorí sú dôležitou investíciou do budúcnosti každého štátu. Práve preto, že sme škola schopná v súčasných vzdelávacích podmienkach prispôsobovať sa novým, neustále sa meniacim požiadavkám doby a rastúceho záujmu uchádzačov, v šk. roku 2019/2020 otvárame pre Vás opäť denné štúdium v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium.

Charakteristika vyučovacieho procesu:

Vyučovanie na dennom štúdiu sa realizuje každý pracovný deň v týždni, v hodinovom rozsahu priemerne 7 vyučovacích hodín každý deň, pričom vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Vyučovanie v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium má všeobecno-vzdelávací charakter. V učebnom pláne školy sú uvedené všeobecno-vzdelávacie predmety v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP), ktorý dáva predpoklady pre permanentné celoživotné vzdelávanie a jeho úlohou je pripraviť študentov na možnosť vysokoškolského štúdia. Našim žiakom zabezpečujeme vyučovanie v moderne zariadených nových priestoroch, pričom každá kmeňová aj odborná učebňa disponuje najmodernejšou technikou v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Kľúčovými vyučovacími predmetmi sú:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • dva cudzie jazyky, ktoré si študent volí v prvom ročníku štúdia podľa aktuálnej podoby

Ostatné vyučovacie predmety, ktoré študent absolvuje podľa školského učebného plánu počas štyroch rokov štúdia:

Vzdelávacia oblasť Predmet /Ročník 1. 2. 3. 4.
Jazyk

a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra v v v v
Prvý cudzí jazyk (anglický jazyk) v v v v
Druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk) v v v v
 

Človek a príroda

Fyzika v v v v
Chémia v v v —-
Biológia v v v v
 

Človek a spoločnosť

Dejepis v v v v
Geografia v v v —-
Občianska náuka —- —- v v
Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova v v —- —-
Matematika

a informáciami

Matematika v v v v
Informatika v v v v
Umenie a kultúra Umenie a kultúra v v v v
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova v v v v
Voliteľný predmet —- —- v v

 

Prečo si vybrať práve nás?

Okrem kvalitného vyučovacieho procesu, v ktorom tím našich pedagógov aktívne spolupracuje s rodičmi a žiakmi sa vyznačujeme aj tým, že k našim žiakom pristupujeme individuálne s ohľadom na ich individuálne potreby  a schopnosti. Náš pedagogický tím pozostáva zo skúsených pedagógov s dlhoročnou praxou, ale aj y mladých flexibilných pedagógov schopných adaptovať sa na neustále prebiehajúce zmeny. Predsavzatie nášho pedagogické tímu je preto nielen vzdelávať žiakov a vychovávať, ale tiež im porozumieť a pomáhať zvládať „problémy“ mladosti.

 

Organizácia prijímacieho konania:

Prijímacie konanie pre uchádzačov na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v budove Súkromného gymnázia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava a bude prebiehať v troch termínoch:

 

 • termín: 13. máj 2019
 • termín: 16. máj 2019
 • termín: 12. jún 2019

 

Začiatok prijímacieho konania je vždy o 8.00. Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a literatúramatematika v rozsahu učiva 2. stupňa základnej školy.

Vzorové typy príkladov a úloh z oboch predmetov nájdete na stránke www.nucem.sk.

 

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_MAT_inovovany.pdf

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_SJL_inovovany.pdf

 

Kritériá prijímania budú priebežne upravované a budú závisieť od počtu uchádzačov o štúdium. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený 17. mája 2019.

 

 

Školné v školskom roku 2019/2020:

Školné za jeden školský rok je vo výške 1500,00 EUR, pričom sa hradí jednorázovo alebo v troch splátkach v sume 500,00 EUR.

 

Splátkový kalendár pre úhradu je nasledovný:

 • splátka: 500,00 EUR sa hradí pri podpise zmluvy (do piatich pracovných dní v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)
 • splátka: 500,00 EUR sa hradí do 30.11. príslušného kalendárneho roka (v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)
 • splátka: 500,00 EUR sa hradí do 28.02. príslušného kalendárneho roka (v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo si vybrať práve nás?

Okrem kvalitného vyučovacieho procesu, v ktorom tím našich pedagógov aktívne spolupracuje s rodičmi a žiakmi sa vyznačujeme aj tým, že k našim žiakom pristupujeme individuálne s ohľadom na ich individuálne potreby  a schopnosti. Náš pedagogický tím pozostáva zo skúsených pedagógov s dlhoročnou praxou, ale aj y mladých flexibilných pedagógov schopných adaptovať sa na neustále prebiehajúce zmeny. Predsavzatie nášho pedagogické tímu je preto nielen vzdelávať žiakov a vychovávať, ale tiež im porozumieť a pomáhať zvládať „problémy“ mladosti.

 

Organizácia prijímacieho konania:

Prijímacie konanie pre uchádzačov na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v budove Súkromného gymnázia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava a bude prebiehať v troch termínoch:

 

 • termín: 13. máj 2019
 • termín: 16. máj 2019
 • termín: 12. jún 2019

 

Začiatok prijímacieho konania je vždy o 8.00. Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a literatúramatematika v rozsahu učiva 2. stupňa základnej školy.

Vzorové typy príkladov a úloh z oboch predmetov nájdete na stránke www.nucem.sk.

 

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_MAT_inovovany.pdf

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_SJL_inovovany.pdf

 

Kritériá prijímania budú priebežne upravované a budú závisieť od počtu uchádzačov o štúdium. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený 17. mája 2019.

 

 

Školné v školskom roku 2019/2020:

Školné za jeden školský rok je vo výške 1500,00 EUR, pričom sa hradí jednorázovo alebo v troch splátkach v sume 500,00 EUR.

 

Splátkový kalendár pre úhradu je nasledovný:

 • splátka: 500,00 EUR sa hradí pri podpise zmluvy (do piatich pracovných dní v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)
 • splátka: 500,00 EUR sa hradí do 30.11. príslušného kalendárneho roka (v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)
 • splátka: 500,00 EUR sa hradí do 28.02. príslušného kalendárneho roka (v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)

 

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava

Tel.: 6381 2551, 6381 2566, fax: 63 830 290, 0910 448 634, 0908 579 888

Denné štúdium v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium v školskom roku 2019/2020

 

Email: podstavkova@ipgymnazium.sk

 

 

 

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať

Ján Amos Komenský

Motto nášho školského vzdelávacieho programu vystihuje potrebu moderného členského európskeho štátu vychovávať vzdelaných mladých ľudí, ktorí sú dôležitou investíciou do budúcnosti každého štátu. Práve preto, že sme škola schopná v súčasných vzdelávacích podmienkach prispôsobovať sa novým, neustále sa meniacim požiadavkám doby a rastúceho záujmu uchádzačov, v šk. roku 2019/2020 otvárame pre Vás opäť denné štúdium v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium.

Charakteristika vyučovacieho procesu:

Vyučovanie na dennom štúdiu sa realizuje každý pracovný deň v týždni, v hodinovom rozsahu priemerne 7 vyučovacích hodín každý deň, pričom vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Vyučovanie v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium má všeobecno-vzdelávací charakter. V učebnom pláne školy sú uvedené všeobecno-vzdelávacie predmety v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP), ktorý dáva predpoklady pre permanentné celoživotné vzdelávanie a jeho úlohou je pripraviť študentov na možnosť vysokoškolského štúdia. Našim žiakom zabezpečujeme vyučovanie v moderne zariadených nových priestoroch, pričom každá kmeňová aj odborná učebňa disponuje najmodernejšou technikou v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Kľúčovými vyučovacími predmetmi sú:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • dva cudzie jazyky, ktoré si študent volí v prvom ročníku štúdia podľa aktuálnej podoby

Ostatné vyučovacie predmety, ktoré študent absolvuje podľa školského učebného plánu počas štyroch rokov štúdia:

Vzdelávacia oblasť Predmet /Ročník 1. 2. 3. 4.
Jazyk

a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra ü ü ü ü
Prvý cudzí jazyk (anglický jazyk) ü ü ü ü
Druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk) ü ü ü ü
 

Človek a príroda

Fyzika ü ü ü ü
Chémia ü ü ü —-
Biológia ü ü ü ü
 

Človek a spoločnosť

Dejepis ü ü ü ü
Geografia ü ü ü —-
Občianska náuka —- —- ü ü
Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova ü ü —- —-
Matematika

a informáciami

Matematika ü ü ü ü
Informatika ü ü ü ü
Umenie a kultúra Umenie a kultúra ü ü ü ü
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova ü ü ü ü
Voliteľný predmet —- —- ü ü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo si vybrať práve nás?

Okrem kvalitného vyučovacieho procesu, v ktorom tím našich pedagógov aktívne spolupracuje s rodičmi a žiakmi sa vyznačujeme aj tým, že k našim žiakom pristupujeme individuálne s ohľadom na ich individuálne potreby  a schopnosti. Náš pedagogický tím pozostáva zo skúsených pedagógov s dlhoročnou praxou, ale aj y mladých flexibilných pedagógov schopných adaptovať sa na neustále prebiehajúce zmeny. Predsavzatie nášho pedagogické tímu je preto nielen vzdelávať žiakov a vychovávať, ale tiež im porozumieť a pomáhať zvládať „problémy“ mladosti.

 

Organizácia prijímacieho konania:

Prijímacie konanie pre uchádzačov na školský rok 2019/2020 sa uskutoční v budove Súkromného gymnázia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava a bude prebiehať v troch termínoch:

 

 • termín: 13. máj 2019
 • termín: 16. máj 2019
 • termín: 12. jún 2019

 

Začiatok prijímacieho konania je vždy o 8.00. Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch profilových predmetov, ktorými sú slovenský jazyk a literatúramatematika v rozsahu učiva 2. stupňa základnej školy.

Vzorové typy príkladov a úloh z oboch predmetov nájdete na stránke www.nucem.sk.

 

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_MAT_inovovany.pdf

http://www.nucem.sk/documents//26/vzorove_inovovane_testy_t9/VZOR_test_SJL_inovovany.pdf

 

Kritériá prijímania budú priebežne upravované a budú závisieť od počtu uchádzačov o štúdium. Zoznam prijatých uchádzačov bude zverejnený 17. mája 2019.

 

 

Školné v školskom roku 2019/2020:

Školné za jeden školský rok je vo výške 1500,00 EUR, pričom sa hradí jednorázovo alebo v troch splátkach v sume 500,00 EUR.

 

Splátkový kalendár pre úhradu je nasledovný:

 • splátka: 500,00 EUR sa hradí pri podpise zmluvy (do piatich pracovných dní v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)
 • splátka: 500,00 EUR sa hradí do 30.11. príslušného kalendárneho roka (v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)
 • splátka: 500,00 EUR sa hradí do 28.02. príslušného kalendárneho roka (v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)