Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

E-learning externé š.

Externé štúdium e learningovou metódou na gymnáziu.

Momentálne novinka: možnosť štúdia aj e larningovou formou na externom štúdiu.

Aktuálne informácie nájdete aj na facebooku.Preklik na facebook nájdete na úvodnej stránke dolu.

Externé štúdium e learningovou formou na Súkromnom gymnáziu,Kremnická 26,Bratislava-vynikajúca príležitosť ako skĺbiť  požiadavky života a štúdium zároveň.
Jedná sa o vzdelávanie poskytované s využitím špeciálne upravených učebných textov a iných multimediálnych pomôcok.

Realizuje sa prostredníctvom web stránky:
www.elearning.ipgymnazium.sk
Prístupové heslá obdržia prihlásení študenti.

 

Nová forma štúdia je založená na prirodzenom spôsobe učenia-samoštúdiu,poskytuje vysoko efektívnu formu celoživotného vzdelávania.Záujemcovia môžu prechádzať študijnými programami bez ohľadu na to,na akom mieste sa práve nachádzajú/podmienkou je iba dostupnosť internetovej siete/ a svojim vlastným tempom.Môžu pristupovať k svojmu vzdelávaniu kedykoľvek a tak dlho,resp. v takej kvantite,ako potrebujú.
Študijné materiály príslušných predmetov sú k dispozícii v elektronickej podobe,ako aj vo forme učebníc schválených Ministerstvom školstva a ďaľších študijných materiálov v textovej forme.Žiak je klasifikovaný na základe polročného a koncoročného testu z každého predmetu za príslušný polrok v príslušnom ročníku.Testy sa vykonávajú v Bratislave v sídle školy.Študenti študujú 2 školské roky,nakoľko sú prijímaní do 3.ročníka na základe prijímacích pohovorov.
Prijatí možu byť uchádzači,ktorí dosiahli základné vzdelanie,alebo neúplné stredné vzdelanie,alebo úplné stredné vzdelanie bez maturity.
Prihlasovanie je možné každý pracovný deň od 7-15 hod. na sekretariáte školy,alebo záujemcovi pošleme prihlasovacie formuláre na poštovú adresu,ktorú nám pošlite na adresu:podstavkova@ipgymnazium.sk

Spôsob prijatia:
Podpíše sa zmluva o štúdiu,hradí sa 1.splátka školného 400 eur.Štúdium je 4-ročné.Aby štúdium trvalo 2 školské roky  prijímame študentov do vyššieho ročníka.Z tohto dôvodu je potrebné podľa súčasnej školskej legislatívy vykonať v júni ,prípadne iných termínoch do 31.08. prijímacie skúšky do vyššieho ročníka.Náročnosť skúšok  je zvolená tak,aby to každý uchádzač bez rozdielu vzdelania zvládol.Je potrebné však prísť v danom termíne.Predtým sa však uzatvára zmluva o štúdiu.

Najčastejšie kladené otázky:

– V akom veku  je možné sa  prihlásiť na externé štúdium?
Od 16 rokov a vyššie .

– Ako začína vzdelávanie?
Ihneď po podpísaní zmluvy o štúdiu a úhrade školného sú k dispozícii prihlasovacie údaje na www.elearning.ipgymnazium.sk
Študent tu má  spracovaný presný návod ako sa má  učiť,čo je prioritne podstatné.

– Aká je výška školného na školský rok?
Školné je 800 eur/ školský rok.
Platí sa dvomi splátkami po 400 eur.Prvá splátka 400 eur je do 5 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy o štúdiu.
Druhá splátka 400 eur je do 30.11.
Ďaľšia splátka je do 31.5. pre ďaľší školský rok.

– Aké predmety sa vyučujú?
3.ročník:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Prvý cudzí jazyk/na výber Anglický,Nemecký a Ruský/
 • Druhý cudzí jazyk/na výber Anglický,Nemecký a Ruský/
 • Fyzika
 • Chémia
 • Biológia
 • Dejepis
 • Geografia
 • Občianska náuka
 • Matematika
 • Informatika
 • Umenie a kultúra

4.ročník:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Prvý cudzí jazyk/na výber Anglický,Nemecký a Ruský/
 • Druhý cudzí jazyk/na výber Anglický,Nemecký a Ruský/
 • Fyzika
 • Biológia
 • Dejepis
 • Geografia
 • Občianska náuka
 • Matematika
 • Informatika
 • Umenie a kultúra

– Aké cudzie jazyky si môžem vybrať?
Študent má povinný jeden prvý cudzí jazyk a jeden druhý cudzí jazyk. Na výber v obidvoch prípadoch je Angličtina,Nemčina alebo Ruština. Prvý cudzí jazyk si musí študent zvoliť ten,ktorý sa učil predtým na predchádzajúcej škole. Druhý cudzí jazyk si študent môže zvoliť ktorýkoľvek. Zvolené cudzie jazyky v 3.ročníku sa musia ďalej študenti učiť vo 4.ročníku.Zmena nie je možná v 4.ročníku.

– Ako mám  postupovať,ak sa chcem prihlásiť na externé štúdium?
– Kto môže byť prijatý?

Prijatý môže byť každý uchádzač,ktorý preukáže základné vzdelanie,neúplné stredné s výučným listom,neukončené stredné vzdelanie.

Je možné jeho prijatie na 2- ročné externé štúdium.
Študentov prijímame do 3.ročníka,preto štúdium trvá 2 školské roky.

Prihlásenie sa je možné každý pracovný deň od 7 do 15 hod. osobne na sekretariáte školy- prineste si so sebou vysvedčenia, alebo Vám prihlasovacie formuláre pošleme poštou.
Pošlite prosím Vašu poštovú adresu mailom, kde Vám pošleme v prípade záujmu prihlasovacie formuláre. Uveďte prosím aj ,či sa chcete prihlásiť na gymnázium alebo na obchodnú akadémiu.

Následne po Vašom vyplnení prihlasovacích formulárov a priložení príloh ,ktoré budeme od Vás žiadať podľa pokynov, pošlete formuláre nám.My Vám nami potvrdenú a podpísanú zmluvu pošleme.
Prihlásiť sa môžete aj osobne na sekretariáte školy a to každý pracovný deň od 7 do 15 hod.Aj v čase školských prázdnin.Počas štátnych sviatkov nie.

Presná adresa:
Kremnická 26,851 01 Bratislava-vstup do školy je z Kremnickej 26-vchod ACK 2 je na fasáde ,potom  na prízemí vľavo

Sledujte informácie aj na facebooku!
Tešíme sa na spoluprácu.