Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Denné štúdium

Súkromné gymnázium

1.študijný odbor 7902574 gymnázium – bilingválne štúdium (aj pre žiakov ôsmeho ročníka základnej školy)

Dĺžka štúdia: päť rokov (v prvom ročníku výrazná jazyková príprava)

2.Študijný odbor 7902500- 4- ročné gymnázium

Dĺžka štúdia:štyri roky

3.Študijný odbor 7902500-8-ročné gymnázium

Dĺžka štúdia:osem rokov

V o všetkých troch študijných odboroch sa štúdium ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.

Čo garantujeme

-výchovno-vzdelávací proces,ktorý sa zabezpečuje podľa príslušného školského vzdelávacieho programu,zabezpečuje kvalifikovaný prevažne mladý pedagogický zbor.

-vyučovanie sa realizuje v moderných učebniach.Okrem klasických učební sú k dispozícii aj odborné učebne.

-Mimoriadnu pozornosť venujeme jazykovej príprave.Našim cieľom je ,aby náš absolvent aktívne ovládal cudzí jazyk.

-Pre mimovyučovacie aktivity hlavne v dennom štúdiu je zriadená školská TV a školský tozhlas.Pre športové aktivity je zriadený športový klub.

-Súčasťou školy je novopostavená moderná telocvičňa,multimediálna knižnica,školská jedáleň a školský bufet.

Základnou podmienkou pre prijatie na denné ako aj externé štúdium je podpísanie zmluvy, v ktorej sú obsiahnuté podrobnosti o zabezpečení štúdia.

Prestupy do vyšších ročníkov sú možné.

Po absolvovaní  štúdia je absolvent pripravený pre štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole,prípadne zaradiť sa do pracovného procesu nielen v podnikateľskej praxi , ale aj vo verejnej správe.
Vyučovacie predmety:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Prvý cudzí jazyk
 • Druhý cudzí jazyk
 • Fyzika
 • Chémia
 • Biológia
 • Dejepis
 • Geografia
 • Občianska náuka
 • Matematika
 • Informatika
 • Etická alebo Náboženská výchova
 • Psychosociálny tréning
 • Telesná a športová výchova
 • Umenie a kultúra