Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Denné štúdium

V školskom roku 2020/2021  

otvárame 2 triedy  denného štúdia na gymnáziu!!!!

Dohodnite si prosím na tel. čísle 02/63812551 alebo 0905 777 888 termín osobného stretnutia ,prineste si so sebou aj prihlášku.

Prihlášku si môžete osobne vyžiadať a prevziať na škole,kde Vás neprijali.

Sú možné aj prestupy do vyšších ročníkov.

Pre prijatie do 1.ročníka-máme ešte voľné miesta.

 

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava

otvárame 2 triedy :

Denné štúdium v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium v školskom roku 2021/2022

 

Email: podstavkova@ipgymnazium.sk

Dni otvorených dverí: individuálne,kontaktujte nás!

 

„Ak sa má stať človek človekom, musí sa vzdelávať

Ján Amos Komenský

Motto nášho školského vzdelávacieho programu vystihuje potrebu moderného členského európskeho štátu vychovávať vzdelaných mladých ľudí, ktorí sú dôležitou investíciou do budúcnosti každého štátu. Práve preto, že sme škola schopná v súčasných vzdelávacích podmienkach prispôsobovať sa novým, neustále sa meniacim požiadavkám doby a rastúceho záujmu uchádzačov, v šk. roku 2021/2022 otvárame pre Vás opäť denné štúdium v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium.

Charakteristika vyučovacieho procesu:

Vyučovanie na dennom štúdiu sa realizuje každý pracovný deň v týždni, v hodinovom rozsahu priemerne 7 vyučovacích hodín každý deň, pričom vyučovacia hodina trvá 45 minút.

Vyučovanie v študijnom odbore 7902 5 00 gymnázium má všeobecno-vzdelávací charakter. V učebnom pláne školy sú uvedené všeobecno-vzdelávacie predmety v súlade so Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP), ktorý dáva predpoklady pre permanentné celoživotné vzdelávanie a jeho úlohou je pripraviť študentov na možnosť vysokoškolského štúdia. Našim žiakom zabezpečujeme vyučovanie v moderne zariadených nových priestoroch, pričom každá kmeňová aj odborná učebňa disponuje najmodernejšou technikou v oblasti informačných a komunikačných technológií.

Kľúčovými vyučovacími predmetmi sú:

  • slovenský jazyk a literatúra
  • dva cudzie jazyky, ktoré si študent volí v prvom ročníku štúdia podľa aktuálnej podoby

Ostatné vyučovacie predmety, ktoré študent absolvuje podľa školského učebného plánu počas štyroch rokov štúdia:

Vzdelávacia oblasť Predmet /Ročník 1. 2. 3. 4.
Jazyk

a komunikácia

Slovenský jazyk a literatúra v v v v
Prvý cudzí jazyk (anglický jazyk) v v v v
Druhý cudzí jazyk (nemecký jazyk) v v v v
 

Človek a príroda

Fyzika v v v v
Chémia v v v —-
Biológia v v v v
 

Človek a spoločnosť

Dejepis v v v v
Geografia v v v —-
Občianska náuka —- —- v v
Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova v v —- —-
Matematika

a informáciami

Matematika v v v v
Informatika v v v v
Umenie a kultúra Umenie a kultúra v v v v
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova v v v v
Voliteľný predmet —- —- v v

Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.

Po absolvovaní štúdia je absolvent pripravený pre štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole, prípadne sa zaradiť do pracovného procesu nielen v podnikateľskej praxi ,ale aj vo verejnej správe.

Prečo si vybrať práve nás?

Okrem kvalitného vyučovacieho procesu, v ktorom tím našich pedagógov aktívne spolupracuje s rodičmi a žiakmi sa vyznačujeme aj tým, že k našim žiakom pristupujeme individuálne s ohľadom na ich individuálne potreby  a schopnosti. Náš pedagogický tím pozostáva zo skúsených pedagógov s dlhoročnou praxou, ale aj mladých flexibilných pedagógov schopných adaptovať sa na neustále prebiehajúce zmeny. Predsavzatie nášho pedagogické tímu je preto nielen vzdelávať žiakov a vychovávať, ale tiež im porozumieť a pomáhať zvládať „problémy“ mladosti.

Čo garantujeme:

-Vyučovanie sa realizuje v moderných učebniach. Okrem klasických učební sú k dispozícii aj odborné učebne.

Škola disponuje kvalitnými a modernými učebnými pomôckami ako aj multimediálnym vybavením učební.

-Mimoriadnu pozornosť venujeme jazykovej príprave. Našim cieľom je, aby náš absolvent aktívne ovládal  cudzí jazyk.

-Realizujeme  mimoškolské aktivity .Pre športové aktivity je k dispozícii školská telocvičňa.

-Ďaľšie súčasti školy :novopostavená moderná telocvičňa, multimediálna knižnica, školská jedáleň a školský bufet.

 

Organizácia prijímacieho konania:

Prijímacie konanie pre uchádzačov na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v budove Súkromného gymnázia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava a bude prebiehať  individuálne osobným pohovorom ,na ktorý Vás pozveme na základe podanej prihlášky na štúdium na strednej škole.

Základnou podmienkou pre prijatie na denné štúdium je podpísanie zmluvy, v ktorej sú obsiahnuté podrobnosti o zabezpečení štúdia.

 

Školné v školskom roku 2021/2022:

Školné za jeden školský rok je vo výške 1700,00 EUR, jednorázové zápisné je 800 eur  pričom školné  sa hradí jednorázovo alebo v troch splátkach ,alebo mesačne.

Zápisné sa platí naraz 800 eur pri zápise.