Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Externé štúdium

Realizuje sa na gymnáziu alebo na obchodnej akadémii.
Prijímanie záujemcov pre školský rok 2022/2023 prebieha už od januára 2022.

Je určené pre uchádzačov, ktorí získali stredné vzdelanie (majú výučný list) alebo pre
uchádzačov,ktorí získali základné vzdelanie alebo 1 prípadne 2 roky akejkoľvek strednej školy.

Štúdium sa realizuje spravidla štyrikrát v školskom roku formou konzultačných stretnutí (piatok od 14.25-20.30 hod., v sobotu od 8.00 do 20.30 hod. ).

Prihlasovanie je možné každý pracovný deň od 7.00 do 15,00 hod. a počas prázdnin od 8.00 do 15,00 hod. Je nutné si priniesť so sebou vysvedčenia, prípadne výučný list. Prihlasovacie formuláre Vám možeme poslať aj poštou, ak nám oznámite Vašu poštovú adresu na podstavkova@ipgymnazium.sk.

Dĺžka štúdia: dva roky

Štúdium sa realizuje spravidla štyrikrát v školskom roku formou konzultačných stretnutí (piatok od 14,25-20,30 a  v sobotu od 8 do 20,30 hod.).

Dve vyučovacie  stretnutia sú v prvom polroku,ktorý sa ukončuje písomnými skúškami,na základe ktorých je študent hodnotený.Študent môže na polroku neprospieť.

Ďaľšie 2 vyučovacie stretnutia sú v 2.polroku,taktiež nasledujú koncoročné písomky.V prípade,že študent neprospeje má nárok na opravný termín do 31.08.

V prípade,že sa študent nemôže na polroka  alebo na konci  školského roka dostaviť na polročné písomky,má možnosť dostaviť sa v náhradnom termíne.Termíny zverejňujeme na stránke školy.
Štúdium na súkromnej škole je spoplatnené.Celková výška školného za školský rok je 800 eur.Platí sa dvomi splátkami po 400 eur.

Spôsob prijatia:

Podpíše sa zmluva o štúdiu,hradí sa 1.splátka školného 400 eur.Štúdium je 4-ročné.Aby štúdium trvalo 2 školské roky  prijímame študentov do vyššieho ročníka.Z tohto dôvodu je potrebné podľa súčasnej školskej legislatívy vykonať v júni ,prípadne iných termínoch do 31.08. prijímacie skúšky do vyššieho ročníka.Náročnosť skúšok  je zvolená tak,aby to každý uchádzač bez rozdielu vzdelania zvládol.Je potrebné však prísť v danom termíne.Predtým sa však uzatvára zmluva o štúdiu.

Študenti sa môžu prihlasovať osobne na sekretariáte školy,každý pracovný deň od 7 do 15,00 hod.-môžu si aj vopred telefonicky dohodnúť termín podpisu zmluvy.
Prihlasovanie prebieha aj tak,že Vám pošleme prihlasovacie formuláre poštou na Vami zaslanú poštovú adresu.

Ak sa rozhodnete pre prihlásenie sa  formou zaslania prihlasovacích formulárov,pošlite mailom  prosím Vašu poštovú adresu.

Vyučovacie predmety (študenti sú prijímaní do tretieho ročníka – zohľadňujeme ich predchádzajúce štúdium) :

3.ročník:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Prvý cudzí jazyk/na výber Anglický,Nemecký a Ruský/
 • Druhý cudzí jazyk/na výber Anglický,Nemecký a Ruský/
 • Občianska náuka
 • Ekológia
 • Matematika
 • Telesná a športová príprava
 • Ekonomika
 • Účtovníctvo
 • Právna náuka
 • Ekonomické cvičenia
 • Aplikovaná informatika
 • Cvičenia z Administratívy a korešpondencie
 • Odborná prax

4.ročník:

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Prvý cudzí jazyk/na výber Anglický,Nemecký a Ruský/
 • Druhý cudzí jazyk/na výber Anglický,Nemecký a Ruský/
 • Matematika
 • Telesná a športová príprava
 • Ekonomika
 • Účtovníctvo
 • Právna náuka
 • Svet práce
 • Ekonomické cvičenia
 • Aplikovaná informatika
 • Cvičenia z Administratívy a korešpondencie
 • Odborná prax

– Ako sa vykonáva odborná prax na externom  štúdiu?

V ktorejkoľvek firme na Slovensku.
Predmet Odborná prax je povinný pre študentov 3. aj 4.ročníka Obchodnej akadémie. Prax môže študent konať v ktorejkoľvek firme. Študent dostane  zmluvu,ktorú   odovzdá podpísanú a potvrdenú . Po absolvovaní praxe je nutné vypracovať: -Správu z praxe
-Súčasťou správy musí byť potvrdený dochádzkový list firmou,kde bola prax absolvovaná-prípadne potvrdenie o 100% dochádzke s pečiatkou a podpisom zamestnávateľa.
-Rozsah správy z praxe max.10 strán

Kritériá hodnotenia:
l.Obsah správy:
a/teoretická časť správy
b/popis firmy,kde zúčastnený praxoval
c/popis práce vo firme a práca študenta
2.Úprava a úroveň spracovania správy. Prácu môže študent poslať poštou,alebo ju môže odovzdať na sekretariáte školy najneskôr však v deň konania koncoročných skúšok.
Ak ju odovzdá po koncoročných skúškach-tak najneskôr do 31.8. v danom školskom roku v rámci predĺženej klasifikácie.

– Aké cudzie jazyky si môže študent vybrať?

Študent má povinný jeden prvý cudzí jazyk a jeden druhý cudzí jazyk. Na výber v obidvoch prípadoch je Angličtina,Nemčina alebo Ruština. Prvý cudzí jazyk si musí študent zvoliť ten,ktorý sa učil predtým na predchádzajúcej škole. Druhý cudzí jazyk si študent môže zvoliť ktorýkoľvek. Zvolené cudzie jazyky v 3.ročníku sa musia ďalej študenti učiť vo 4.ročníku.Zmena nie je možná v 4.ročníku.

Sledujte informácie aj na facebooku!
Tešíme sa na spoluprácu.