Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Denné štúdium

Súkromná obchodná akadémia

V školskom roku 2021/2022 otvárame  denné štúdium  na obchodnej akadémii .

V prípade  ,že Vás neprijali kontaktujte nás pre osobné stretnutie s Vami na: 02/63812551  ALEBO 0905 777 888

Prineste si so sebou aj prihlášku. Na základe osobného vyžiadania Vám ju škola, kde Vás neprijali vydá.

Prestupy do vyšších ročníkov sú možné.Kontaktujte nás.

Študijný odbor 6323600- obchodná akadémia

Dĺžka štúdia: štyri roky
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.

Čo garantujeme

-výchovno-vzdelávací proces,ktorý sa zabezpečuje podľa príslušného školského vzdelávacieho programu,zabezpečuje kvalifikovaný prevažne mladý pedagogický zbor.

-vyučovanie sa realizuje v moderných učebniach.Okrem klasických učební sú k dispozícii aj odborné učebne.

-Mimoriadnu pozornosť venujeme jazykovej príprave.Našim cieľom je ,aby náš absolvent aktívne ovládal cudzí jazyk.

-Pre mimovyučovacie aktivity hlavne v dennom štúdiu je zriadená školská TV a školský tozhlas.Pre športové aktivity je zriadený športový klub.

-Súčasťou školy je novopostavená moderná telocvičňa,multimediálna knižnica,školská jedáleň a školský bufet.

Základnou podmienkou pre prijatie na denné ako aj externé štúdium je podpísanie zmluvy ,v ktorej sú obsiahnuté podrobnosti o zabezpečení štúdia.

Vyučovacie predmety ,ktoré sa prestriedajú počas 4-ročného štúdia:
Slovenský jazyk a literatúra | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Matematika | Geografia | Aplikovaná informatika | Informatika/Administratíva a korešpondencia | Hospodárske výpočty a štatistika | Právna náuka | Spoločenská komunikácia | Daňová sústava | Ekonomika | Účtovníctvo | Telesná  a športová výchova/Etická výchova alebo Náboženská výchova/Dejepis/Občianska  náuka/Ekológia/Fyzika/Chémia/Svet práce/Tovaroznalectvo/Ekonomické cvičenia/Cvičenia z Administratívy a korešpondencie/Prax