Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Denné štúdium

Súkromná obchodná akadémia

V školskom roku 2020/2021  denné štúdium  na obchodnej akadémii neotvárame.

Študijný odbor 6323600- obchodná akadémia

Dĺžka štúdia: štyri roky
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.

Čo garantujeme

-výchovno-vzdelávací proces,ktorý sa zabezpečuje podľa príslušného školského vzdelávacieho programu,zabezpečuje kvalifikovaný prevažne mladý pedagogický zbor.

-vyučovanie sa realizuje v moderných učebniach.Okrem klasických učební sú k dispozícii aj odborné učebne.

-Mimoriadnu pozornosť venujeme jazykovej príprave.Našim cieľom je ,aby náš absolvent aktívne ovládal cudzí jazyk.

-Pre mimovyučovacie aktivity hlavne v dennom štúdiu je zriadená školská TV a školský tozhlas.Pre športové aktivity je zriadený športový klub.

-Súčasťou školy je novopostavená moderná telocvičňa,multimediálna knižnica,školská jedáleň a školský bufet.

Základnou podmienkou pre prijatie na denné ako aj externé štúdium je podpísanie zmluvy ,v ktorej sú obsiahnuté podrobnosti o zabezpečení štúdia.

Vyučovacie predmety ,ktoré sa prestriedajú počas 4-ročného štúdia:
Slovenský jazyk a literatúra | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Matematika | Geografia | Aplikovaná informatika | Informatika/Administratíva a korešpondencia | Hospodárske výpočty a štatistika | Právna náuka | Spoločenská komunikácia | Daňová sústava | Ekonomika | Účtovníctvo | Telesná  a športová výchova/Etická výchova alebo Náboženská výchova/Dejepis/Občianska  náuka/Ekológia/Fyzika/Chémia/Svet práce/Tovaroznalectvo/Ekonomické cvičenia/Cvičenia z Administratívy a korešpondencie/Prax