Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Denné štúdium

V školskom roku 2020/2021 otvárame  denné štúdium na hotelovej akadémii .

Prax v Hoteli Viktor

Študijný odbor 6323600-hotelová akadémia

Dĺžka štúdia:päť rokov
Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a absolvent získava vyššie sekundárne vzdelanie.

Čo garantujeme

-Výchovno-vzdelávací proces,ktorý sa zabezpečuje podľa príslušného školského vzdelávacieho programu,zabezpečuje kvalifikovaný prevažne mladý pedagogický zbor.

-V škole le priateľské a príjemné prostredie

-Vyučovanie sa realizuje v moderných učebniach.Okrem klasických učební sú k dispozícii aj odborné učebne.

-Mimoriadnu pozornosť venujeme jazykovej príprave.Našim cieľom je ,aby náš absolvent aktívne ovládal cudzí jazyk.

-Pre mimovyučovacie aktivity hlavne v dennom štúdiu je zriadená školská TV a školský tozhlas.Pre športové aktivity je zriadený športový klub.

-Súčasťou školy je novopostavená moderná telocvičňa,multimediálna knižnica,školská jedáleň a školský bufet.

-Uplatnenie absolventov v praxi je nielen v SR ale aj v zahraničí.

-Absolventi môžu vytvárať pracovnú ponuku aj sami sebe zahájením vlastného podnikania

Základnou podmienkou pre prijatie na denné  externé štúdium je podpísanie zmluvy ,v ktorej sú obsiahnuté podrobnosti o zabezpečení štúdia.

Vyučovacie predmety :

1.ročník
Slovenský jazyk a literatúra | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Francúzsky jazyk | Matematika | Ekológia
Dejepis | Chémia | občianska náuka | Náuka o potravinách | Technológia prípravy pokrmov | Technika obsluhy
Komunikácia v cudzom jazyku | Konverzácia v cudzom jazyku | | Telesná výchova

2.ročník
Slovenský jazyk a literatúra | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Francúzsky jazyk | Matematika | Ekológia
| občianska náuka | Náuka o výžive | Technológia prípravy pokrmov | Technika obsluhy
Komunikácia v cudzom jazyku | Konverzácia v cudzom jazyku | Administratíva akorešpondencia | Ekonomika | | Telesná výchova

3.ročník
Slovenský jazyk a literatúra | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Francúzsky jazyk | Matematika | Ekológia
| Geografia cestovného ruchu | Technológia prípravy pokrmov | Technika obsluhy | informatika
Komunikácia v cudzom jazyku | Konverzácia v cudzom jazyku | Administratíva akorešpondencia | Ekonomika | Prax | Telesná výchova

4.ročník
Slovenský jazyk a literatúra | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Francúzsky jazyk | Ekológia
| Geografia cestovného ruchu | Technológia prípravy pokrmov | Technika obsluhy | informatika
Účtovníctvo | Konverzácia v cudzom jazyku | Administratíva akorešpondencia | Ekonomika | Prax | Hotelový a gastronomický manažment | Telesná výchova

5.ročník
Slovenský jazyk a literatúra | Anglický jazyk | Nemecký jazyk | Francúzsky jazyk | Ekológia
| Geografia cestovného ruchu | Technológia prípravy pokrmov | Technika obsluhy | Aplikovaná informatika
Účtovníctvo | Konverzácia v cudzom jazyku | Marketing | Ekonomika | Hotelový a gastronomický manažment | Telesná výchova