Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Vyučovacie predmety

Štúdium končiace maturitnou skúškou:

Súkromné gymnázium  /denné štúdium/
Na dennom štúdiu sú 2 cudzie jazyky povinné.

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Matematika
 • Geografia
 • Dejepis
 • Občianska náuka
 • Chémia
 • Informatika
 • Biológia
 • Fyzika
 • Telesná  a športová výchova
 • Etická výchova alebo Náboženská výchova
 • Umenie a kultúra
 • Psychosociálny tréning
 • Súkromné gymnázium/externé štúdium/
 • Na externom štúdiu sa vyučuje jeden cudzí jazyk
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Anglický,Nemecký alebo Ruský jazyk
 • Fyzika
 • Chémia
 • Biológia
 • Dejepis
 • Geografia
 • Občianska náuka
 • Psychosociálny tréning
 • Matematika
 • Informatika
 • Umenie a kultúra

Súkromná obchodná akadémia/denné štúdium/
Na dennom štúdiu sú 2 cudzie jazyky povinné.

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Matematika
 • Aplikovaná informatika
 • Administratíva a korešpondencia
 • Právo
 • Komunikácia
 • nikácia
 • Technické a technologické vzdelávanie
 • Ekonomika
 • Účtovníctvo
 • Telesná výchova
 • Svet práce
 • Praktická príprava
 • Etická výchova alebo Náboženská výchova
 • Dejepis
 • Náuka o spoločnosti
 • Ekológia
 • Fyzika
 • Chémia
 • Telesná výchova
 • Súkromná obchodná akadémia/externé štúdium/
 • Na externom štúdiu sa vyučuje jeden cudzí jazyk.
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Anglický,Nemecký alebo Ruský jazyk
 • Náuka o spoločnosti
 • Ekológia
 • Matematika
 • Ekonomika
 • Účtovníctvo
 • Administratíva a korešpondencia
 • Technické a technologické vzdelávanie
 • Právo
 • Svet práce

Súkromná hotelová akadémia/denné štúdium/

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Matematika
 • Ekológia
 • Dejepis
 • Chémia
 • Občianska náuka
 • Náuka o potravinách
 • Technológia prípravy pokrmov
 • Technika obsluhy
 • Komunikácia v cudzom jazyku
 • Konverzácia v cudzom jazyku
 • Telesná výchova
 • Ekológia
 • občianska náuka
 • Náuka o výžive
 • Administratíva akorešpondencia
 • Ekonomika
 • Geografia cestovného ruchu
 • Informatika
 • Prax
 • Hotelový a gastronomický manažment
 • Účtovníctvo
 • Marketing

Pomaturitné  externé štúdium OA:

Hospodárska informatika/pomaturitné externé štúdium/

 • Administratíva a korešpondencia
 • Účtovníctvo
 • Podniková ekonómia
 • Programovanie
 • Informatika a výpočtová technika
 • Tovaroznalectvo
 • Právna náuka
 • Spoločenská komunikácia
 • Ekonomické cvičenia

Sociálno-právna činnosť /pomaturitné externé štúdium/

 • Sociálno-právna pomoc
 • Právo
 • Metódy sociálnej práce
 • Sociológia
 • Metódy sociálnej práce
 • Spracovanie informácií
 • Psychológia
 • Komunikácia
 • Zdravotná náuka
 • Pedagogika
 • Technika administratívy
 • Sociálna a liečebná pedagogika
 • Personálna práca
 • Etika sociálnej práce
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Sociálna psychológia
 • Riadenie sociálnej práce

Cestovný ruch /pomaturitné externé štúdium/

 • Spoločenská komunikácia
 • Ekonomika cestovného ruchu
 • Právo cestovného ruchu
 • Anglický jazyk
 • Geografia cestovného ruchu
 • Ekonomika podniku cestovného ruchu
 • Sprievodcovská činnosť
 • Informatika
 • Technika administratívy
 • Služby cestovného ruchu
 • Managment a marketing cestovného ruchu
 • Komunikácia
 • Technika administratívy
 • Korešpondencia
 • Právo cestovného ruchu