Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Škol. rok 2019/2020

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018/2019

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné 30. október 2018

(utorok)

31. október – 2. november 2018 5. november 2018

(pondelok)

vianočné 21. december 2018

(piatok)

 27. december 2018 –
7. január 2019
 8. január 2019

(utorok)

polročné 31. január 2019

(štvrtok)

 1. február 2019

(piatok)

 4. február 2019

(pondelok)

jarné Košický kraj, Prešovský kraj 15. február 2019

(piatok)

 18. február –  22. február
2019
 25. február 2019

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj 22. február 2019

(piatok)

 25. február – 1. marec
2019
 4. marec 2019

(pondelok)

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj 1. marec 2019

(piatok)

 4. marec – 8. marec 2019  11. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné 17. apríl 2019

(streda)

 18. apríl – 23. apríl 2019  24. apríl 2019

(streda)

letné 28. jún 2019

(piatok)

 1. júl – 31. august 2019  2. september 2019

(pondelok)

 

 

 

 

Maturitná skúška

Maturitná skúška
1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:
a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra 12. marca 2019
(utorok);
b) anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk,
taliansky jazyk 13. marca 2019 (streda);
c) matematika 14. marca 2019 (štvrtok);
d) maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra 15. marca 2019 (piatok).
2. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019. Dni konania náhradného
termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov
a zverejní ich najneskôr 26. marca 2019.

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy,
jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 20. mája 2019
do 7. júna 2019.
4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne 4. –7. september
2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe
počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.
5. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 sa uskutoční v termíne 3. – 6. september
2019. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe
počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2019.
6. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej
formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok
s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú
zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách
zodpovedá riaditeľ školy.
7. Na vybraných stredných školách sa v období september – november 2018 a január –
február 2019 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku
2018/2019.
8. Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2018/2019 sú zverejňované
na http://www.nucem.sk/sk/maturita

Nový Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) www.statpedu.sk

Maturita z predmetu : Praktická časť odbornej zložky-obchodná akadémia
20.03.2019-ktorá trieda ešte určíme
21.03.2019-ktorá trieda ešte určíme
22.03.2019-ktorá trieda ešte určíme

PaedDr.Ivona Podstavková,PhD.
riaditeľka školy