Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Škol. rok 2021/2022

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021

Jesenné prázdniny: 29.10. a 30.10.2020

Vianočné prázdniny: 23.12.-07.01.2021

Polročné prázdniny:01.02.2021

Jarné prázdniny:01.03.-05.03.2021

Veľkonočné prázdniny:01.04.-06.04.2021

Letné prázdniny:01.07.-31.08.2021

Maturitná skúška

(zákon 245/2008 Z.z., § 77 ods. 2)

V školskom roku 2020/2021  podľa momentálnej situácie takto:

INFORMÁCIA O PRIEBEHU KONANIA SA RIADNEHO TERMÍNU PÍSOMNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI (PFIČ) A OPRAVNÉHO TERMÍNU EXTERNEJ ČASTI (EČ) MATURITNEJ SKÚŠKY 2021 pre študentov gymnázia aj obchodnej akadémie

 

Milí študenti,

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa písomné maturitné skúšky  uskutočnia. Podmienky konania maturitných skúšok z hľadiska zabránenia šírenia ochorenia COVID-19 (potreba preukázania sa negatívnym testom) je potrebné ponechať na určenie epidemiologickou komisiou. V prípade, že dané podmienky už budú stanovené, my Vám tieto informácie včas zverejníme.

Na základe zasadnutia Ústrednej maturitnej komisie boli termíny konania sa riadneho termínu PFIČ a opravného termínu EČ MS v školskom roku 2020/2021 odsúhlasené nasledovne:

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA – 13. apríl 2021
 • CUDZÍ JAZYK – 14. apríl 2021
 • MATEMATIKA – 15. apríl 2021 (týka sa iba študentov z minulých školských rokov, ktorí konajú opravný termín)

 

Riadny termín PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov, ako aj opravný termín EČ zo slovenského jazyka a cudzích jazykov pre študentov gymnázia sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 2, 851 01 Bratislava (cca 5 min. chôdze od našej školy – hnedá výšková budova). Miesto konania sa opravného termínu EČ z matematiky určí Okresný úrad v sídle kraja na základe počtu prihlásených žiakov a my Vám tento údaj včas zverejníme.

Riadny termín PFIČ zo slovenského jazyka a literatúry a z cudzích jazykov, ako aj opravný termín EČ z cudzích jazykov pre študentov obchodnej akadémie sa uskutoční v priestoroch Súkromnej obchodnej akadémie, Kremnická 26, 851 01 Bratislava.

 

Harmonogram priebehu PFIČ:

 1. 30 – príchod študentov do školy (študenti OA do priestorov našej školy, študenti gymnázia do priestorov Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 2).
 2. Vo vestibule oboch škôl bude pripravená nástenka, kde budete mať informácie o rozdelení žiakov do skupín. Pozorne si ju preštudujte a choďte do určenej triedy.
 3. Na dverách každej učebne, v ktorej sa bude konať PFIČ bude vyvesený zoznam žiakov. Tento slúži aj ako zasadací poriadok. Usaďte sa v učebni presne podľa zoznamu.
 4. 00 – 9.15 – kontrola totožnosti žiakov. Na maturitnej skúške musíte mať pri sebe platný občiansky preukaz (prípadne iný relevantný doklad totožnosti s fotkou – pas, vodičský preukaz). V prípade, že nebudete mať občiansky preukaz, nebudete môcť konať PFIČ.
 5. Práca žiakov na PFIČ:
 • SJL: 30 – 12.15 (od 9.30 do 9.45 prebieha výber témy PFIČ)
 • žiaci, ktorí konajú opravnú EČ zo SJL musia byť naspäť v učebni najneskôr o 45 – administrácia testov EČ bude prebiehať v čase od 12.45 do 15.00)

 

 • CUDZÍ JAZYK: 30 – 10.30 (úroveň B1 a B2)
 • žiaci, ktorí konajú opravnú EČ z cudzieho jazyka musia byť naspäť v učebni najneskôr o 00 – administrácia testov EČ bude prebiehať v čase od 12.00 do 14.20 (14.00 – pre úroveň B1).

 

 1. O mieste konania opravného termínu EČ z matematiky Vás budeme včas informovať. Zatiaľ uvádzame dátum apríl 2021 v čase od 12.45 do 15.50.

 

Súčasťou maturitnej skúšky pre študentov obchodnej akadémie je aj PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY (účtovný príklad), čo je samostatný predmet hodnotený stupňom klasifikácie 1 – výborný, 2- chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.

Termíny praktickej časti odbornej zložky sú nasledujúce:

 • apríl 2021 (utorok)
 • apríl 2021 (streda)
 • apríl 2021 (štvrtok)

Na PČOZ je potrebné dostaviť sa o 7.45 s platným občianskym preukazom. Na vypracovanie účtovného príkladu budete mať 5 hodín (do 13.00).

Presné rozdelenie žiakov do skupín a priradenie na konkrétny termín bude zverejnené spolu s bližšími informáciami vydanými NÚCEM.

 

 

3. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ
vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 17. mája 2021 do 4. júna 2021.
4. Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok
2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného
termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov
a zverejní ich najneskôr 3. augusta 2021.

5. Informácie o maturitnej skúške sú zverejňované na
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita.

 

Nový Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) www.statpedu.sk

 

PaedDr.JUDr.PhDr.Ivona Podstavková,PhD.

riaditeľka školy