Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Cenník

Denné štúdium:

Školné v školskom roku 2019/2020:

Školné za jeden školský rok je vo výške 1500,00 EUR, pričom sa hradí jednorázovo alebo v troch splátkach v sume 500,00 EUR.

 Splátkový kalendár pre úhradu je nasledovný:

  • splátka: 500,00 EUR sa hradí pri podpise zmluvy (do piatich pracovných dní v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)
  • splátka: 500,00 EUR sa hradí do 30.11. príslušného kalendárneho roka (v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)
  • splátka: 500,00 EUR sa hradí do 28.02. príslušného kalendárneho roka (v hotovosti v pokladni školy alebo prevodom na účet školy)

 

Externé štúdium 
Externé e learningové štúdium:

660€/školský rok
Školné je rozdelené na dve splátky.

 

Súkromná Základná umelecká škola:

215,80 €/školský rok
/platí sa štvrťročne-71,93 eur/
Školné je rozdelené na  tri splátky.