Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Povinná prax pre študentov 3. a 4.ročníkov externého štúdia, e-lerningového externého štúdia a večerného štúdia na obchodnej akadémii

Ak neodovzdá študent 3.ročníka  dokumenty k povinnej praxi,nemôže postúpiť do vyššieho ročníka!!!!Ak neoovzdá študent 4.ročníka dokumenty k povinnej praxi,nebude pripustený k maturitnej skúške.
Najneskôr do 31.08. v rámci predĺženej klasifikácie je posledný termín.

 

MANUÁL pre  predmet

O D B O R N Á   P R A X 

3.-4. ročník, 2. polrok

 

 

POKYNY  PRE  PREDMET  ODBORNÁ  PRAX

 

 1. Súčasťou všetkých foriem štúdia na obchodnej akadémii je absolvovanie odbornej praxe. Predmet je hodnotený, uvedený v pedagogických materiáloch žiaka, jeho absolvovanie je súčasťou riadneho postupového konania do ďalšieho ročníka.
 2. Odbornú prax možno absolvovať počas školského roka s tým, že po absolvovaní praxe žiak spracuje správu o odbornej praxi a odovzdá ju v termíne skúšok za 2. polrok príslušnému učiteľovi. Prácu možno odovzdať aj pred uvedeným termínom po dohode s učiteľom.
 3. Za účelom kontroly, či práca vyhovuje požiadavkám je vhodné osobné odovzdanie.
 4. Odborná prax trvá 2 kalendárne týždne, t.j. min. 10 pracovných dní, čo je dôležité vziať do úvahy pri výskyte štátneho sviatku počas praxe.
 5. Žiak si volí pracovisko sám a prax musí byť ekonomického zamerania.
 6. Správu z odbornej praxe treba spracovať podľa nasledovnej osnovy:
 1. titulný list

slúži len na 1. vizuálny kontakt s prácou – obsahuje názov SPRÁVA Z ODBORNEJ PRAXE, meno a priezvisko žiaka, školský rok, ročník štúdia (resp. trieda)

 1. list – Úvod

V ňom žiak stručne uvedie dôvod písania práce ( súčasť štúdia, atď…., a dôvod výberu danej firmy)

 1. a ďalšie listy (spolu min 2, max 4) – Popis firmy

V tejto časti žiak predstaví firmu z viacerých hľadísk, ktoré si zvolí – náplň firmy, výrobný program, ponúkané služby alebo produkty, história firmy, ekonomické výsledky firmy, organizačná schéma firmy alebo príslušného pracoviska, príp. iné údaje.

 1. ďalšie min. 2 max. 4. listy – Popis vykonávanej práce

Žiak podrobne popíše prácu, ktorú počas praxe vykonával. Súčasťou môžu byť spracované alebo vyplnené formuláre, žiak si môže zvoliť tiež  popis práce iných spolupracujúcich útvarov.

 1. záverečný list – Záver

Žiak v ňom zhodnotí vykonanú prax, poukáže na prínosy – čo sa naučil, čo mu prax dala, príp. uvedie negatíva vyskytujúce sa pri vykonávaní praxe.

 1. Z uvedenej osnovy vyplýva, že práca by mala byť v rozsahu min. 6, max. 10 hodnotených   strán, + titulný list. Správa sa neviaže, môže byť jednoducho spojená alebo nespojená v priesvitnom euroobale. Spracuje sa strojovým písmom (počítač a pod.) pri štandardnej veľkosti písma a riadkovania.. Úvod a záver nemusí obsahovať celú stranu, ostatné – popis firmy, popis práce sú celostranové.
 2. Osobitnou prílohou k práci je potvrdenie príslušnej firmy na hlavičkovom firemnom papieri, že menovaný žiak praxoval v danej firme od …do, podpis  zodpovedného zástupcu firmy, jeho meno a priezvisko a firemná pečiatka.
 3. Ďalšou prílohou je dohoda o absolvovaní praxe uzavretá školou (žiak) a príslušnou firmou, tlačivo je na sekretariáte
 4. V prípade nejasností alebo potreby ďalších informácií sa možno obrátiť na učiteľa, tel. č. 0904 556 618