Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Oznam pre študentov 4.ročníkov v šk.roku 2020/2021- Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2021 je možné len do 30.09.2020!!!

Oznam pre 4.ročníky  gymnázium aj obchodná akadémia  v školskom roku 2020/2021-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2021 do 30.09.2020!!!!

Prihlášku na maturitnú skúšku je potrebné podať najneskôr do 30.09.2020 a to poštou na adresu školu s povinnými prílohami .Povinné prílohy sú vymenované nižšie.

Tlačivo  :Prihláška na maturitnú skúšku nájdete na pravej strane v sekcii Termíny.
Tu nájdete tlačivo aj pre gymnázium aj pre obchodnú akadémiu.
V tlačive je vysvetlené,z ktorých predmetov sa povinne maturuje a ktoré predmety si študent môže  voliť a za akých podmienok si ich môže voliť.

Zároveň v sekcii Termíny nájdete aj sylaby na maturitnú skúšku z každého  jednotlivého predmetu.

K prihláške na MS 2021 sa hradí poplatok 250 €,ak sa jedná o študentov,ktorí sú v školskom roku 2020/2021 študentami 4.ročníka.

Študenti 4.ročníka musia dokladovať k prihláške na maturitnú skúšku uhradené školné na školský rok 2020/2021 v plnej výške 660 eur/1.splátka mala byť uhradená do 31.5.,druhá splátka má byť uhradená v 4.ročníku do 30.9.2020

Študenti 4.ročníka musia dokladovať v prípade,že platili školné oneskorene ,doklady o úhrade penále vo výške 10 eur za každý začatý mesiac oneskorenia.
Platby mali byť uhradené takto:
1.splátka 3.ročník  pri nástupe-najneskôr do 30.9.,prípadne do 5 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy o štúdiu
2.splátka 3.ročník do 30.11.
1.splátka 4.ročník do 31.5.,prípadne do 5 pracovných dní odo dňa podpísania zmluvy o štúdiu
2.splátka 4.ročník do 30.9.

Študenti, ktorí sa prihlasujú na MS 2021 a ukončili štvrtý ročník v predchádzajúcich školských rokoch, sú povinní k prihláške na maturitnú skúšku doložiť kópie vysvedčení za predchádzajúce štyri ročníky, uhradiť poplatok 660 € a priložiť doklad o zaplatení.

Povinné prílohy k prihláške na MS 2021 pre študentov 4.ročníka gymnázia alebo obchodnej akadémie v školskom roku 2020/2021:
1.Kópie dokladov o úhrade školného za celé štúdium na našej škole/Ak študent študuje 2 školské roky-tak za obidva školské roky.Ak študent študuje len od 4.ročníka,tak len za jeden školský rok/.UPOZORNENIE:Školné 2.splátka 4.ročník má byť uhradené najneskôr do 30.09.!!!!
2.Kópie dokladov o úhrade penále za oneskorené platby školného
3.Kópiu vysvedčenia za 3.ročník štúdia na našej škole,prípadne z inej školy,ak študent prestúpil na našu školu do 4.ročníka z inej školy.
4.Kópiu dokladu o úhrade poplatku  250 eur k prihláške na maturitnú skúšku /úhrada musí byť zrealizovaná najneskôr 30.9./

Nekompletné prihlášky nebudú akceptované a budú vrátené odosielateľovi.
Prijatie prihlášok spolu s povinnými prílohami je možné len do 30.09.2020. Po tomto termíne to nie je možné v zmysle platnej školskej legislatívy.