Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Oznam pre študentov 4.ročníkov v šk.roku 2022/2023- Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2023 je možné len do 30.09.2022!!!

Oznam pre 4.ročníky  gymnázium aj obchodná akadémia  v školskom roku 2022/2023-Podávanie prihlášok na maturitnú skúšku 2023 do 30.09.2022!!!!

 

POKYNY PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKA

 

Milí „štvrtáci“,

pozorne si prečítajte uvedený oznam. K tomu, aby ste úspešne absolvovali maturitnú skúšku a ukončili štúdium, je potrebné sa na ňu prihlásiť.

 

  1. Prihlášku na maturitnú skúšku môžete vyplniť v škole na sekretariáte, alebo si ju môžete tiež stiahnuť na stránke školy.
  2. Prihlášku na maturitnú skúšku môžete tiež poslať poštou na adresu školy.
  3. Poplatok za podanie prihlášky na maturitnú skúšku je 350,00 EUR a je nutné ho uhradiť v hotovosti na sekretariáte školy alebo prevodom na účet školy.
  4. K prihláške je potrebné doložiť potvrdenia o úhrade školného za 3. aj 4. ročník a prijímacích skúšok.
  5. Prihlášku aj so všetkými potvrdeniami je potrebné podať najneskôr do 30. septembra 2022.
  6. Žiak, ktorý do 30. septembra 2022 nedoručí prihlášku na maturitnú skúšku s kompletnými potvrdeniami o úhrade, nebude na maturitnú skúšku v šk. roku 2022/2023 prihlásený a teda ju nebude môcť konať.

 

Tlačivo  :Prihláška na maturitnú skúšku nájdete na pravej strane v sekcii Termíny.
Tu nájdete tlačivo aj pre gymnázium aj pre obchodnú akadémiu.
V tlačive je vysvetlené, z ktorých predmetov sa povinne maturuje a ktoré predmety si študent môže  voliť a za akých podmienok si ich môže voliť.

Zároveň v sekcii Termíny nájdete aj sylaby na maturitnú skúšku z každého  jednotlivého predmetu.