Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Opravné maturitné skúšky  gymnázium , obchodná akadémia – jesenný termín

Milí študenti,

ústna forma internej časti maturitnej skúšky pre žiakov z minulých školských rokov sa bude konať od 06. do 10. septembra 2021. Žiadosť o opravnú, resp. náhradnú maturitnú skúšku je potrebné podať na sekretariát školy najneskôr do 16. augusta 2021. Spolu so žiadosťou je potrebné doložiť doklad o zaplatení poplatku vo výške 60,00 EUR za jeden predmet. Poplatok môžete hradiť v hotovosti v pokladni na sekretariáte školy alebo prevodom na účet školy (číslo účtu nájdete vo vašej zmluve o štúdiu). Do harmonogramu ústnych maturít v mimoriadnom skúšobnom období – v septembri bude zaradený len žiak, ktorý splní všetky náležitosti – tedá podá písomnú žiadosť a doloží doklad o zaplatení.