Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

POKYNY KU KONCOROČNEJ KLASIFIKÁCII PRE ŽIAKOV 4. ROČNÍKOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

 

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, 851 01 Bratislava

Súkromná obchodná akadémia, Kremnická 26, 851 01 Bratislava

 

POKYNY KU KONCOROČNEJ KLASIFIKÁCII PRE ŽIAKOV 

 1. ROČNÍKOV EXTERNÉHO ŠTÚDIA

 

Milí študenti,

 

maturitná skúška v školskom roku 2020/2021 sa zrušila v plnom rozsahu, avšak k úspešnému absolvovaniu maturitnej skúšky administratívnym spôsobom (vypočítanie priemeru) je potrebné úspešné ukončenie 4. ročníka, teda absolvovanie koncoročných skúšok.

Koncoročné skúšky na základe epidemiologických opatrení budú prebiehať dvomi spôsobmi:

 1. prezenčne – teda v užších skupinách 5 žiakov a 1 učiteľ,
 2. alebo dištančne – teda online formou, ktorá je však spoplatnená sumou 50,00 EUR za predmet.

Spôsob konania koncoročných skúšok nie je možné kombinovať. Žiak si zvolí prezenčnú formu, kedy sa na skúšky musí fyzicky dostaviť, alebo online formu.

 

Na stránke, ale aj v tomto dokumente máte internetové odkazy, ktoré treba otvoriť, aby ste sa úspešne zapísali na skúšku.

 

 

 • pre študentov 4. ročníka gymnázia:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m4Mpi99_4AKt0j0mzYzM8thbm1O-co_31bCGSlgZ2lQ/edit#gid=0

 

 

 • pre študentov 4. ročníka obchodnej akadémie:

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P3dLIZZxJSYG_tXNQ7nv1dN8NylPY8VIeW_FNSyW6k0/edit#gid=0

 

Postup pri zapisovaní sa na skúšky:

 1. Kliknite na správny odkaz – otvorí sa Vám tabuľka, v ktorej sú uvedené dátumy a časy.

 

 1. Tak ako v predchádzajúce skúšanie aj teraz si môžete zvoliť doobedňajší a poobedný termín. Počet žiakov na jeden termín je v súvislosti s platnými epidemiologickými opatreniami 20.

 

 1. Koncoročné skúšky pre študentov štvrtého ročníka gymnázia sú v termíne od 12.04. 2021 do 17.04.2021.

 

 1. Koncoročné skúšky pre študentov štvrtého ročníka obchodnej akadémie sú v termíne od 22.04. 2021 do 24.04.2021.

 

 1. Vyberte si jeden z termínov a zapíšte sa do tabuľky. Urobte tak najneskôr do 05.04.2021, nakoľko testy je potrebné pripraviť.

 

 1. V prípade, že si zvolíte online formu je potrebné najneskôr do 05.04.2021 uhradiť poplatok 50,00 EUR za predmet, teda v prípade študentov gymnázia je to spolu 500,00 EUR; v prípade študentov obchodnej akadémie 600,00 EUR. Následne sa zapíšete do tabuľky – do stĺpca určeného pre online skúšky. Na stanovený deň Vám budú sprístupnené testy vo virtuálnych triedach. Zapnutá kamera a mikrofón nie sú podmienkou. Na vypracovanie testov máte 24 hodín. Test z každého predmetu vo virtuálnej triede otvoríte, vypracujete a odošlete späť. Do testov budete môcť vpisovať správne odpovede.

 

 1. V prípade, že si zvolíte prezenčnú formu skúšania, musíte mať pri sebe výsledok negatívneho antigénového testu nie starší ako 7 dní. V prípade, že ste ochorenie COVID-19 už prekonali, alebo máte udelenú výnimku z testovania (napríklad absolvovanú druhú dávku očkovania), musíte mať so sebou potvrdenie. 
  • pri vstupe do budovy Vám bude zmeraná teplota,

 

 • musíte mať nos a ústa chránené ochranným rúškom,
 • musíte mať so sebou ochranné rukavice (v prípade, že žiak nemáte ochranné rukavice, bude Vám poskytnutá dezinfekcia na ruky – bez dezinfekcie, príp. rukavíc žiak nemôžete vstúpiť do triedy),
 • používajte vlastné písacie potreby a kalkulačku, príp. iné pomôcky potrebné ku skúšaniu,
 • obmedzte osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
 • vyvarujte sa dotykov tváre a rúšok rukami,
 • pri usádzaní sa do triedy obsadzujte každú druhú lavicu, aby sa dodržiaval odstup medzi študentami 2 m,
 • v triede je zakázané konzumácia akejkoľvek stravy. Nakoľko skúšanie bude prebiehať viac ako 4 hodiny, bude vymedzená prestávka na obed v trvaní 30 minút. Pitie nápojov je v miestnosti, kde bude prebiehať skúšanie povolené.

 

 

 1. Žiaci obchodnej akadémie sú povinní odovzdať správu z odbornej praxe, čo je samostatne hodnotený predmet a jeho absolvovanie je podmienkou úspešného uzavretia ročníka. Správu z odbornej praxe prineste na skúšanie. 

 

 1. Zodpovedne sa na skúšky pripravte, nakoľko známky z koncoročných skúšok sa počítajú do aritmetického priemeru maturitných skúšok.

 

 

 • Žiak, ktorý bude hodnotený na koncoročných skúškach stupňom „nedostatočný“ (5) z akéhokoľvek predmetu, prípadne sa skúšok nezúčastní a bude neklasifikovaný, nebude môcť konať maturitnú skúšku administratívnym spôsobom, teda nebude mu vypočítaný aritmetický priemer. Takýto žiak bude najskôr konať opravnú skúšku z daného predmetu a následne vykoná maturitnú skúšku v septembri.