Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Denné štúdium

V školskom roku 2021/2022 denné štúdium na bilingválnom gymnáziu neotvárame.

Ovládať cudzí jazyk je už dnes nevyhnutnou potrebou.Pre mobilitu v Európe je najvhodnejší práve anglický jazyk.

Štúdium pozostáva z intenzívnej jazykovej prípravy,ktorá umožňuje študentom študovať odborné predmety v anglickom jazyku.
Prihlásiť sa môže každý žiak základnej školy,ktorý navštevuje ôsmy alebo deviaty ročník.
Štúdium trvá päť rokov.Prvý rok je zameraný výrazne na jazykovú prípravu.
Od druhého ročníka sa niektoré predmety vyučujú v anglickom jazyku.

Podmienky prijatia:

a/ dobré výsledky v polročnom hodnotení
b/ prijímacie pohovory z matematiky,slovenského jazyka a talentová skúška
z anglického jazyka,ktorou sa overuje talent pre štúdium cudzieho jazyka
c/ podpísanie zmluvy o štúdiu zákonným zástupcom študenta a odovzdanie zápisného lístka.

Harmonogram podania prihlášky:

  1. Do 20.2. Zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory,ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,zručností alebo talentu.
  2. Do 28.02.Základná škola odošle prihlášky na stredné školy na učebné a študijné odbory,ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností,zručností alebo talentu.
  3. Škola pozve uchádzača na talentovú skúšku.

Termín prijímacích pohovorov a talentovej skúšky:Oznámime do 31.1.
Kritéria pre prijímacie pohovory ,sylaby pre prípravu na prijímacie pohovory nájdete dolu pod textom.

Výsledky prijímacích pohovorov budú zverejnené na stránke školy.

Zápisy prijatých uchádzačov sa budú konať:……
Pri zápise je potrebné predložiť:

  • preukaz totožnosti zákonného zástupcu
  • zápisný lístok/vydá Základná škola/

Ukončenie štúdia:

Maturitná skúška. Absolvent hovorí plynule anglicky.

V prípade záujmu o ďaľšie informácie je možné posielať dotazy na e-mail: podstavkova@ipgymnazium.sk

V triedach s bilingválnym vzdelávaním je druhým vyučovacím jazykom anglický jazyk. Výchova a vzdelávanie v cudzom jazyku sa zabezpečuje najmenej v troch vyučovacích predmetoch v jednotlivých ročníkoch. Výučba jazyka integruje na rozdiel od klasického poňatia výučby anglického jazyka v zmysle „učebnice a konverzácie“ tematické okruhy, ktoré sa detailne zameriavajú na jednotlivé praktické zručnosti – Učebnica, Gramatika, Konverzácia, Písanie, Posluch a preklad, Britská a americká literatúra, Angličtina v multimédiách, Globálne štúdie, Obchodná angličtina). Škola zároveň podporuje aj výučbu ďalších cudzích jazykov navýšením počtu hodín v rámci výučby (ruský, nemecký, francúzsky, španielsky). Výučba je orientovaná prioritne na znalosť jazyka s , cieľom predmetu je viesť študentov k sebaúcte, schopnosti zaujať vlastný postoj a rozlišovať dobro od zla formou zážitkového učenia, dokázať objektívne hodnotiť ostatných a zároveň seba, v popredí tematických celkov stojí rodina, etika a náboženská výchova, rodičovstvo, vzťah k životnému prostrediu, tvorivosť, dôstojnosť človeka, …

* ANGLICKÝ JAZYK: výučba pozostáva z viacerých tematických okruhov tvoriacich povinné predmety: „TextBook“ (učebnica), „Grammar“ (gramatika), „Conversation“ (konverzácia), „Writing“ (písanie), „Listening and Translation“ (násluch a preklad), „Global Studies“ (globálne štúdie), „British and Ameriacn Literature“ (britská a americká literatúra), „Business English“ (obchodná angličtina), „English in Multimedia“ (angličtina v multimédiách)

** TEXTBOOK, GRAMMAR, WRITING, CONVERSATION, LISTENING AND TRANSLATION: efektívne využitie formálneho a neformálneho prejavu v písomnej aj ústnej forme, najlepší študenti sa zúčastnia English Essay Competition a Speaker´s Corner (celoslovenske súťaže), konverzácia je vyučovaná native-speaker lektormi, v rámci výučby anglického jazyka študenti majú možnosť zúčastniť sa divadelných predstavení a kultúrnych podujatí v anglickom jazyku, zahraničných exkurzií do anglicky hovoriacich krajín, v poslednom roku štúdia sú pripravovaní na skúšky v rámci certifikátov Cambridge, TOEFL, IELTS, City&Guilds

** BUSINESS ENGLISH: študenti na hodinách riešia aktuálne udalosti z domova i zo sveta (trh práce, podnikateľské prostredie, legislatíva v obchode, globalizačné procesy, obchodná korešpondencia, zamestnávanie sa v zahraničí a s tým súvisiace byrokratické úkony, a pod.) vo vyučovacom jazyku anglickom

** BRITISH AND AMERICAN LITERATURE: predmet vyučovaný native-speaker lektormi, študent analyzuje diela autorov s cieľom pochopiť ich význam a prínos pre cudzojazyčnú literatúru, prostredníctvom literárnych diel nadobúda poznatky o spôsobe myslenia a živote iných národov v danom období, porovnáva historický aspekt s domácim prostredím

** GLOBAL STUDIES: podrobný prehľad o kultúre, umení, životnom štýle, politickom a ekonomickom systéme, histórii, demografii, školstve, …. v anglicky hovoriacich krajinách s cieľom primäť študenta spoznať nielen jazyka, ale aj zázemie danej krajiny a spôsob života v nej

** ENGLISH IN MULTIMEDIA: študenti komunikujú a analyzujú aktuálne udalosti z rôznych oblastí (zdroje: YouTube, The Slovak Spectator – newspaper, BBC, CNN, svetové denníky), pripravujú akademické eseje a odborné preklady a pod., predmet je zameraný pre prax

* 2. CUDZÍ JAZYK (FJ, ŠJ, RJ, NJ): študenti v jednotlivých ročníkoch postupne dosahujú vyššie úrovne znalosti cudzieho jazyka, očakávaná výstupná úroveň v štvrtom ročníku je B1/B2 (t.j. bezproblémové porozumenie dlhšej reči a prednáške, sledovanie argumentačnej línie, schopnosť pochopiť a prerozprávať obsah napr. televíznych správ, programov a pod., plynulá komunikácia na úrovni adekvátnej diskusii s rodeným hovoriacim v cudzom jazyku v spisovnej forme, prezentácia vlastných názorov, písanie v zmysle precízneho detailného popisu vnímaného zážitku, eseje a pod. s poskytnutím dôkazov a podporných myšlienok, nielen základného textu)

* FYZIKA, CHÉMIA: základná problematika je prezentovaná v rámci pojmov v slovenskom jazyku, výučba vrátane priebežného testovania prebieha následne v anglickom jazyku vrátane poznámok a učebných textov, ktoré študent má k dispozícii, videomateriálov, animácií a pod., pri výučbe je k dispozícii Coach-Lab (online laboratórium pre prípravu pokusov)

* BIOLÓGIA: štúdium prebieha v slovenskom jazyku v počiatočných rokoch štúdia, pričom študent má možnosť voľby jazyka pri spracovaní projektov a seminárnych prác, základnou

koncepciou je primäť študenta pochopiť obsah učiva v slovenskom jazyku a následne ho prezentovať vlastnými slovami v anglickom jazyku, hodnotí sa prioritne obsah zvládnutej témy, nie znalosť gramatiky a jazyka

* GEOGRAFIA: výučba v slovenskom aj anglickom jazyku v prvých troch rokoch štúdia s možnosťou voľby semináru z geografie (2x2 hod týždenne) v 4. a 5. ročníku s vyučovacím jazykom anglickým alebo slovenským, súčasťou vyučovania sú exkurzie do zahraničia organizované dva razy v rámci školského roka (Anglicko, ČR, Poľsko, Francúzsko, Španielsko, Maďarsko, ..) a výlety, geografické vychádzky po Slovensku, študenti pripravujú projekty, seminárne práce, prezentácie a portfólio s cieľom osvojiť si prezentovanie vlastných prác a myšlienok pred publikom a schopnosťou zaznamenať „videné a prežité“

* DEJEPIS: dominantná časť učiva je prednášaná v anglickom jazyku, študent po absolvovaní tretieho ročníka je schopný prerozprávať prehľad dejín od staroveku po súčasnosť v anglickom aj slovenskom jazyku, voliteľný seminár z dejepisu v 4. a 5. ročníku je obvykle vyučovaný v anglickom jazyku so zameraním na zvládnutie maturity z predmetu ako aj prijímacích skúšok na vysokú školu

* SLOVENSKÝ JAZYK, LITERATÚRA: jazyková a literárna časť, dôraz na získanie zručnosti pri tvorbe útvarov nevyhnutných pre prax (životopis, motivačný list, splnomocnenie, …) a analýza literárnych diel s cieľom naučiť sa vyjadrovať vlastné pocity a názory, interpretovať vedomosti a skúsenosti

* MATEMATIKA: výučba prebieha v slovenskom jazyku s pojmovým aparátom základných téz a definícií v anglickom jazyku v prvom ročníku, v druhom ročníku výučba z väčšej časti prebieha v anglickom jazyku (vrátane slovných úloh a pod.), vo vyšších ročníkoch sa študent učí princípy ŠTATISTIKY a logického myslenia v anglickom jazyku, zároveň si môže voliť seminár z matematiky v anglickom alebo slovenskom jazyku

* INFORMATIKA: študenti si osvoja znalosť a orientáciu sa v základných programoch (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, CorelPHOTO-PAINT, operačný program WINDOWS, programy Delphi a Imagine, …), využívajú elektronickú poštu a služby webu na získavanie informácií, poznajú časti procesora, rozlišujú prídavné zariadenia, sú poučení o právnej ochrane programov a počítačových vírusoch, kódujú a šifrujú informácie, v rámci voliteľného seminára z informatiky sa zdokonaľujú v špecifických aktivitách (Audacity – úprava zvukového efektu, Windows Live Movie Maker – úprava videa, grafické programy, programovanie Delphi)

* PROJEKTY A PREZENTÁCIE: študent získava schopnosť používať informačno-komunikačné technológie a multimediálnu techniku napr. prácou na projektoch, rozvíja kritické myslenie a schopnosť argumentovať, skupinovú prácu pri riešení problému, študenti sa učia pre prax (tvorba vizitky, obsluha digitálneho fotoaparátu a kamery, tvorba multimediálnej prezentácie, práca s portálom MOODLE, úprava digitálnej fotografie, tvorba počítačových animácií, tvorba plagátu, …)

Na stuahnutie:
Sylaby prijímacie skúšky bilingválne štúdium