Vyberte stranu

My sme škola budúcnosti

 

Škol. rok 2017/2018

Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 a končí sa 29. júna 2018.

 

Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdninZačiatok vyučovania po prázdninách
jesenné27.október 2017
(piatok)
30.október - 31.október 20172.november 2017
(štvrtok)
vianočné22.december 2017
(piatok)
23.december 2017 - 5. január 20188.január 2018
(pondelok)
polročné1.február 2018
(štvrtok)
2.február 2018
(piatok)
5.február 2018
(pondelok)
jarné
Banskobystrický, Trenčiansky,
Žilinský kraj
16.február 2018
(piatok)
19. február - 23.február 201826.február 2018
(pondelok)
Bratisalvský, Nitrianský, Trnavský kraj2.marec 2018
(piatok)
5.marec - 9.marec 201812.marec 2018
(pondelok)
Košický, Prešovský kraj23.február 2018
(piatok)
26.február - 2.marec 20185.marec 2018
(pondelok)
veľkonočné28.marec 2018
(streda)
29.marec - 3.apríl 20184.apríl 2018
(streda)
letné29.jún 2018
(piatok)
2. júl - 31.august 20183.september 2018
(pondelok)

Maturitná skúška

 1. Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:
 • a)  slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 13. marca 2018 (utorok),
 • b)  anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 14. marca 2018 (streda),
 • c)  matematika dňa 15. marca 2018 (štvrtok),
 1. Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 10. do 13. apríla 2018. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 26. marca 2018.
 2. Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.
 3. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2016/2017 sa uskutoční v termíne od 5. do 8. septembra 2017. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2017.
 4. Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v termíne od 4. do 7. septembra 2018. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2018.
 5. Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.
 6. Od 1. septembra 2018 nadobudne účinnosť nové znenie vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov, na základe ktorého dochádza ku zmene spôsobu testovania externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským. Externou časťou maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry sa budú overovať komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a jazyk a literatúra. V rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh v teste podobne ako v cudzom jazyku. Z vyššie uvedeného dôvodu sa v apríli 2018 uskutoční generálna skúška EČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Testovanie sa uskutoční na vzorke žiakov.
 7. Na vybraných stredných školách sa počas septembra, októbra a novembra 2017 a počas januára a februára 2018 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.
 8. Informácie o maturitnej skúške vškolskom roku 2017/2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Nový Katalóg cieľových požiadaviek je zverejnený na stránke Štátneho pedagogického ústavu (ďalej len „ŠPÚ“) www.statpedu.sk

Maturita z predmetu : Praktická časť odbornej zložky-obchodná akadémia
21.03.2018-ktorá trieda ešte určíme
22.03.2018-ktorá trieda ešte určíme
23.03.2018-ktorá trieda ešte určíme

PaedDr.Ivona Podstavková,PhD.
riaditeľka školy